Virtuaalivaijerin käyttö yleistyy losseilla

Hallitus ehdottaa Liikenne- ja viestintävirastolle valtuutta määrätä teknisistä vaatimuksistaLain muutoksella mahdollistettaisiin se, että maantielauttaliikenteen losseja ohjattaisiin tulevaisuudessa yhä useammin fyysisen ohjausköyden sijaan virtuaalivaijerin avulla. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 13.1.2022.

Lossien koko on kasvanut vuosikymmenten kuluessa, minkä seurauksena fyysinen ohjausvaijeri on menettänyt merkityksensä lossia ohjaavana järjestelmänä. Fyysinen vaijeri toimii nykyisin enää lossin kuljettajan visuaalisena apuvälineenä. Maantielauttaliikenteen losseilla on nykyisin teknisesti mahdollista käyttää perinteisen ohjausköyden sijasta niin sanottua virtuaalivaijeria. Virtuaalinen ohjausjärjestelmä näyttää lossin sijainnin lauttaväylän keskilinjaan nähden ja avustaa visuaalisesti ja äänisignaalein kuljettajaa pitämään lossin lauttaväylällä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lakia, jossa säädetään myös maantielautoista. Lakiin lisättäisiin uusi määräyksenantovaltuus Liikenne- ja viestintävirastolle. Tavoitteena on, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficom määrittelisi liikenteen turvallisuuden kannalta keskeiset tekniset edellytykset perinteiselle ohjausköydelle ja sitä korvaavalle virtuaalivaijerille.

Hallituksen esitys oli lausunnoilla 27.10.-24.11.2021. Lausunnonantajat kannattivat ehdotettua muutosta. Lausuntokierroksella nostettiin lisäksi esiin, että turvallisuuden parantamiseksi olisi tarve tarkastella myös lossin kuljettajalta edellytettävää pätevyyttä ja lossin määritelmää. Tätä on tarkoitus käsitellä toisessa lossisääntelyn uudistushankkeessa.

Virtuaalivaijeri parantaa lossiliikenteen turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä

Virtuaalivaijeri lisää lossiliikenteen turvallisuutta. Toisin kuin fyysistä vaijeria virtuaalivaijeria voidaan käyttää ympäri vuoden myös jääolosuhteissa sekä lossin ja lauttaväylän korjaustöiden aikana. Ajo on taloudellisempaa ilman fyysistä vaijeria. Virtuaalivaijeri vähentää vaikutuksia lauttaväylän pohjaan, sillä metallinen vaijeri pöllyttää pohjasedimenttiä ja irrottaa ravinteita vesistön pohjasta.

Virtuaalivaijeri on käytössä Merenkurkussa Bergön lauttapaikalla ja Liperissä Arvinsalmen lauttapaikalla. Järjestelmä kehitettiin Bergön lauttapaikalla, jossa vaijeri takertui toistuvasti meren pohjan lohkareisiin ja katkesi. Suomen maantieverkolla on yhteensä 33 lossipaikkaa, joista suurin osa sijaitsee Varsinais-Suomen saaristossa ja Itä-Suomen järvialueilla. Losseilla liikennöidään vuosittain 750 000–800 000 kilometriä.

Lakimuutos edistää valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteita. Liikenne 12 -suunnitelman mukaan valtio kehittää maantielauttaliikennekaluston taloudellista tehokkuutta, vähentää päästöjä sekä arvioi ja toteuttaa tekniikan kehittymisestä johtuvia lainsäädännön muutoksia.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa. Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta on tarkoitus tulla voimaan 28.2.2022.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on päätetty käynnistää myös toinen lossisääntelyn uudistushanke. Tarkoitus on parantaa liikenneturvallisuutta ja tarkastella muutostarpeita muun muassa lossinkuljettajien pätevyysvaatimuksien ja lossin määritelmän osalta.

www.lvm.fi

Teksti ja kuva Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote

Lue myös: